English Greek Spanish Portuguese
Παρακολουθήστε μας:

Networking

Γενικώς είναι αποδεκτό ότι η βιολογική γεωργία ευνοεί την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία βελτίωσης κλιματικών δεικτών (πχ. εκπομπές αερίων θερμοκηπίου). Επίσης, δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά στοιχεία ότι τα βιολογικά τρόφιμα συσχετίζονται με καλύτερη κατάσταση της υγείας.
Το έργο ORGANIKO LIFE+ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής.
Για την ανάδειξη αυτών των πλεονεκτημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι κάτωθι δείκτες:
• Αποτελεσματικότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
• Αγρονομική και περιβαλλοντική ποιότητα
• Δείκτες έκθεσης σε φυτοφάρμακα και βιοδείκτες οξειδωτικού στρες/φλεγμονής σε σχέση με συστηματική κατανάλωση βιολογικών τροφίμων από παιδιά

Η ιστοσελίδα του έργου:

www.organikolife.com

Tο έργο Cyclamen εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE Capacity Building. Συντονιστής και επικεφαλής δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Cyclamen έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πιθανούς Κύπριους αιτητές στο Πρόγραμμα LIFE, ούτως ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή τους, τόσο από πλευράς αριθμών όσο και από πλευράς ποιότητας των προτάσεων. Η ομάδα του Cyclamen προσφέρει στους αιτητές του LIFE καθοδήγηση κατά την ετοιμασία και την υποβολή των προτάσεων, όπως και στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης των έργων. Βοηθά επίσης τους αιτητές να εκμεταλλευθούν οποιεσδήποτε ευκαιρίες απορρέουν από τα αποτελέσματα του έργου. Το έργο προϋποθέτει εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συναντήσεις που στόχο έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες ακόμα και μετά την λήξη του εν λόγω έργου. Επίσης το έργο θα συμβάλει και στην προώθηση δημιουργίας εταιρικών σχημάτων, στην συνεργασία μεταξύ των αρχών και των άλλων εμπλεκομένων μερών, όπως και στην συνεργασία με διεθνείς προτάσεις έργων και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην συγχρηματοδότηση έργων.

Η ιστοσελίδα του έργου:

http://lifecyclamen.com.cy/en/

Control of plant diseases is becoming more and more difficult because pathogens are acquiring resistance to the most used active ingredients in commercial fungicides. The latest generation of fungicides contains active ingredients that are pathogen-specific and therefore induce the evolution of resistant strains. To overcome this, an alternative and promising strategy is the stimulation of plants’ natural metabolic resistance. Some products supplied to plants through their leaves have been found to increase plant resistance to diseases by a complex mechanism, often linked to regulation of gene expression. These products are both artificially synthesised and abstracted from biological plant and/or microbial material.

The main objective of LIFE GREEN GRAPES is to improve the anti-parasitic response of vineyards through the use of innovative natural products and to increase the biodiversity associated with vineyards. It aims to demonstrate the effectiveness of predictive crop protection models (such as decision support systems), coupled with agronomic techniques and foliar interventions on vine plants, based on the use of products to increase plant resistance and biocontrol agents.  The project will help reduce the amount of chemical fertilisers and pesticides used, in line with the Biocidal Product Regulation. It will thus contribute to the Roadmap for a Resource Efficient Europe and the Circular Economy Action Plan.

Το Smart AKIS είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που επιχειρεί να ενσωματώσει τεχνολογίες και λύσεις έξυπνης γεωργίας μεταξύ της κοινότητας των γεωργών στην Ευρώπη και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των επαγγελματιών και των ερευνητών για τον εντοπισμό νέων λύσεων έξυπνης γεωργίας που να ταιριάζουν στις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

To Smart-AKIS σε αριθμούς:

  • 2 ½ έτη, με έναρξη το Μάρτιο 2016.
  • 1,997,731.25€ προϋπολογισμός, χρηματοδοτούμενο από το Horizon
  • 200 λύσεις Έξυπνης Γεωργίας παρουσιάζονται και αξιολογούνται στην Πλατφόρμα Έξυπνης Γεωργίας.
  • + 50 λύσεις Έξυπνης Γεωργίας υιοθετημένες από τους γεωργούς και τους επαγγελματίες.
  • 760 ενδιαφερόμενους φορείς συμμετέχοντες σε 14 περιφερειακές και 1 διακρατική ημερίδα Καινοτομίας.
  • 35 συνεργατικά έργα καινοτομίας παραγόμενα από τις περιφερειακές ημερίδες.
  • 10 διαδραστικά συνεργατικά έργα καινοτομίας παραγόμενα από τις περιφερειακές ημερίδες.
  • 50 συνδέσμους με Επιχειρησιακές Ομάδες.
  • 700 χρήστες της Πλατφόρμας Έξυπνης Γεωργίας..

Η ιστοσελίδα του έργου:

https://www.smart-akis.com/

 

Το έργο «Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης με χρήση ψεκαστικών ακριβείας για έλεγχο ασθενειών οπωροκηπευτικών» (OPTIMA) θα αναπτύξει ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών για οπωρώνες, αμπελώνες και υπαίθρια λαχανικά μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών, όπως:

χρήση πρωτοποριακών βιολογικών ΦΠΠ
μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών
φασματικά συστήματα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και
τεχνικές ψεκασμού ακριβείας.
Θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση της εξάρτησης της ευρωπαϊκής γεωργίας σε χημικά ΦΠΠ, μειώνοντας κατά συνέπεια τα χημικά υπολείμματα στα αγροτικά προϊόντα και τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία.

Η ιστοσελίδα του έργου:

https://optima-h2020.eu/

 

Το έργο GATES «Τεχνολογίες Παιχνιδοποίησης για την κατάρτιση επαγγελματιών στην Ευφυή Γεωργία», είναι ένα έργο υποστηριζόμενο από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία με την ονομασία «Ορίζοντας 2020». Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας προσομοίωσης με βάση το παιχνίδι με σκοπό την κατάρτιση των επαγγελματιών της αγρο-διατροφικής αλυσίδας στη χρήση των Τεχνολογιών Ευφυούς Γεωργίας. Με τον τρόπο αυτό, θα αναδεικνύονται πλήρως τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη χρήσης των τεχνολογιών αυτών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία.

Η πλατφόρμα του παιχνιδιού GATES θα διατεθεί στο εμπόριο ως white-label app εντός διαστήματος 1-2 ετών από την ολοκλήρωση του έργου (Ιούνιος 2019)), δίνοντας τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (εταιρείες τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, πανεπιστήμια, γεωργικοί σύμβουλοι κτλ). Το παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο είτε ως συμπληρωματικό εργαλείο στις παραδοσιακές μεθόδους κατάρτισης, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και κατ’ επέκταση, μία πληθώρα αναγκών των διάφορων επαγγελματιών που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Ευφυούς Γεωργίας. Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί επίσης μία εις βάθος ανάλυση της αγοράς καθώς και ένα λεπτομερές Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη διευκόλυνση της προβολής και της διείσδυσης της πλατφόρμας GATES στην αγορά.

H ιστοσελίδα του έργου:

https://www.gates-game.eu/en

Μετάβαση στο περιεχόμενο